IN F O R M A R E


Stimate părinte/ reprezentat legal/ tutore/ elev/ angajat/ colaborator, vă informăm că
anul acesta aduce câteva schimbări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, deci am vrea să vă explicăm ce presupun ele şi cum vom alinia practicile Liceului
Tehnologic „Al.I.Cuza”, Slobozia la aceste modificări legislative.
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/ 679/ UE pentru protecţia persoanelor
fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date va fi
aplicat de către toate statele Uniunii Europene şi, implicit, de către ţara noastră.
După cum ştiţi deja din politica referitoare la protecţia datelor personale aplicabilă în prezent,
unitatea noastră de învăţământ desfăşoară activităţi ce ţin de prelucrarea datelor. Liceul
Tehnologic „Al.I.Cuza”, Slobozia prin intermediul compartimentelor secretariat, contabilitate, informatizare, didactic,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/ manuale.
Pentru o mai bună transparenţă şi claritate cu privire la operaţiunile de prelucrare pe care le realizăm, vă informăm următoarele:


1. Baza legală a prelucrărilor. În vederea desfăşurării activităţii LiceuluiTehnologic „Al.I.Cuza”, Slobozia, a obligaţiilor legale şi a intereselor legitime, unitatea noastră va prelucra datele cu caracter personal ale elevului/ părintelui/ reprezentantului legal/ personalului angajat, în conformitate cu aspectele detaliate în prezenta Informare. Datele vor fi prelucrate pe perioadele menţionate în Informare.


2. Drepturile elevului/ părintelui reprezentantului legal/ personalului angajat. În legătură
cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi, după caz, drepturile prevăzute în prezenta
Informare şi anume: accesarea datelor, rectificarea datelor, opoziţia la prelucrarea datelor, ştergerea
datelor, restricţionarea prelucrării datelor, retragerea consimţământului.


3. Comunicări. Vom trimite comunicări legate de exercitarea calităţii de elev, tutorilor elevilor /părinţilor  (ex. notificări referitoare la starea de corigenţă/ repetenţie/ exmatriculare, scăderea notei la purtare, sancţiuni, adeverinţe, cereri, recomandări etc) şi legate de executarea contractului de muncă al angajaţilor (ex. decizii, recomandări, înştiinţări, declaraţii, adeverinţe, rapoarte etc), prin orice mijloc de comunicare: (adresă de e-mail, apel telefonic, sms, sms electronic, adresă de poştă
clasică), ce au fost comunicate de către titular.

 

 

 

 

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Tipurile de date pe care le prelucrăm
Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt: nume, prenume, data naşterii, CNP, numărul și seria actului de identitate sau paşaport, adresă, telefon, adresă de e-mail, cont bancar, sex, limbă, debite, contribuții, informații din Registrele de evidență a elevilor/ salariaților, actele de studii şi documentele şcolare.
Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice: elevi, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, candidați la examenele naționale, viitorii elevi,
cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic și colaboratori.

Cum folosim datele dumneavoastră
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în următoarele situaţii:
- Întocmirea, gestionarea, eliberarea şi păstrarea actelor de studii şi a documentelor şcolare;
- Întocmirea documentaţiei privind plata alocației pentru elevii care au împlinit vârsta de 18
ani;
- Asigurarea manualelor școlare;
- Programul "Euro200";
- Programul "Bani de liceu";
- Întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor transportului elevilor sau cadrelor didactice;
- Alte tipuri de burse (dacă acestea se acordă);
- Întocmirea statelor de plată şi a declarațiilor fiscale;
- Completarea Registrelor unice elevi/ salariați, cercetări statistice, programe/ proiecte etc;
- Completarea datelor în Catalogul electronic,
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea derulării activităților descrise mai sus.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe toată durata şcolarizării elevului şi pe toată durata
executării contractului personalului angajat, iar după încetarea acestora, documentele existente sau
cele întocmite ulterior în legătură cu elevii/ angajaţii, se pătrează în arhiva liceului în condiţiile şi
termenul de păstrare prevăzute în Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 cu modificările şi
completările ulterioare şi în Nomenclatorul Arhivistic din Învăţământul Preuniversitar.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră
În funcţie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră, în urma
solicitărilor, numai următorilor destinatari:
- Inspectoratul Școlar Judeţean Slobozia ;
- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
- Ministerul Educației Naționale;
- Administrația Finanțelor Publice;
- Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- Primăria Municipiului Slobozia;
- Alte unităţi de învăţământ în situaţia când un elev doreşte să se transfere.

- Alte institutii sau autorităţi îndreptăţite să solicite informaţii despre sau în legătură cu activitatea Liceului Tehnologic „Al.I.Cuza”, Slobozia.


Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
1. Regulamentul 2016/ 679/ UE;
2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
4. Consimţământul dumneavoastră.
Conform legislaţiei, beneficiați de dreptul de acces şi de intervenție asupra datelor. Totodată,
aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea
acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la
secretariatul Liceului Tehnologic „Al.I.Cuza”, Slobozia.
 
Autoritatea de supraveghere: puteţi găsi informaţii pe site-ul Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)

Copyright 2012 Grup Școlar "Alexandru Ioan Cuza Slobozia". Toate drepturile rezervate.
Site creat de Adina Lambru

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes.